[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto


 รายงานการลงพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการดำเนินงาน
โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงและนิคมการเกษตร

1. โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 

     - คู่มือและสัญญายืมเครื่องจักรกลการเกษตร 
     - หลักเกณฑ์เบื้องต้นการจัดตั้งโครงการนิคมการเกษตรและนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
     -
แบบฟอร์มฐานข้อมูลเกษตรกร

2. โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

3. โครงการนิคมการเกษตร และนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด , ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก