[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

พัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ (กกค.)


กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ (กกค.) โทร. 02 - 271 - 0036

๑. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร
 • รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
 • วิเคราะห์ศักยภาพผู้นำเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
 • สร้างเกณฑ์หรือมาตรฐานการคัดเลือกผู้นำเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน (ผู้แทน คปจ./คปก./อสปก./ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน/ปราชญ์เกษตร ฯลฯ)
 • สนับสนุนกิจกรรม/ปัจจัย หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเอื้ออำนวยต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 • จัดทำแผนสืบทอดแนวคิดปราชญ์เกษตรและขยายผลภายใต้ “เครือข่ายผู้นำเกษตร” 
 • ศึกษา วิเคราะห์/สร้างรูปแบบการสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้นำเกษตรกรหรือหาช่องทางยกระดับผู้นำเกษตรกรให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น เกษตรกรดีเด่น ส.ป.ก. /ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน/เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ฯลฯ
๒.  กระบวนการสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเกษตร
 • ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ฐานข้อมูลผู้นำเกษตรกร ควบคู่กับการพิจารณาเลือกพื้นที่ดำเนินงานที่มีศักยภาพ
 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรชาวบ้าน/องค์กรพัฒนาชุมชนที่มีบทบาทช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานของ ส.ป.ก.
 • กำหนดกระบวนการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลศักยภาพชุมชน
 • จัดสัมมนาการสร้างและเครือข่ายผู้นำเกษตรกร เวทีระดับภาค และระดับประเทศ รวมทั้งเวทีเสวนาเชิงประเด็นในพื้นที่ที่เลือก
 •  วิเคราะห์องค์ประกอบกิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมการสนับสนุน/ผลักดันกิจกรรม ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร /ชุมชนให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย
๓.  จัดทำแผนงาน/กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
 • วางแผนศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดเนื้อหากิจกรรม/องคืความรู้ที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไวต์ ส.ป.ก. แผ่นพับ บทความ รายงาน ฯลฯ เผยแพร่สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้สนใจทั่วไป
 • รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ของเกษตรกรให้มีสถานะเป็นปัจจุบันพร้อมเชื่อมโยงกับระบฐานข้อมูล สพท. และระบบฐานข้อมูลกลางของ ส.ป.ก.
 • จัดโครงการ/นิทรรศการ/การสาธิตและการแสดงกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสารธารณะ 

๔.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย