[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

ผลการดำเนินงาน 56


 แผนงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2556
        1.หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่
        2.หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยื่น
        3.หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่(ระยะเวลา 6 เดือน)
 แผนงานโครงการสานฝันยุวเกษตรกร
       1. กิจกรรมสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรูปที่ดิน
        2.แผนการปฏิบัติกิจกรรมสานเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรูปที่ดิน

   พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 4 หน่วยงาน_8 ม.ค. 56  
   
บันทึกข้อตกลงโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 4 หน่วยงาน