Image ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยินดีรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน กรุณาแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนในช่อง *

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ร้องเรียนใหม่ ร้องเรียนซ้ำเรื่องเดิม
ชาย หญิง

ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนCopyright@2011 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.