[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

เป้าประสงค์ / เป้าหมายการพัฒนานิคมการเกษตร


 

 

เป้าประสงค์  

๑. เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร ในรูปของนิคมการเกษตร
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาตลาดได้อย่างเหมาะสม
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

เป้าหมายการพัฒนา

๑. การพึ่งพาตนเอง โดยการส่งเสริมวิธีคิด และการบริหารจัดการแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพการผลิต รวมถึงการผลิตเพื่อการบริโภคและลดรายจ่ายในครอบครัว
๒. การพึ่งพาตลาด ใช้รูปแบบการตลาดนำการผลิตภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี โดยเน้นการผลิตที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการ แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พัฒนาธุรกิจรวบรวมผลผลิต การจำหน่าย และการตลาด โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน

กระบวนการขับเคลื่อน

กระบวนการทำงาน เน้นบูรณาการภาคีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

บริหารจัดการนิคมการเกษตรครบวงจร ตามแผนบูรณาการ

 

      - พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น เช่น พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาดิน ให้เหมาะสมกับการทำเกษตร 
       - พัฒนาศักยภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพ ปริมาณผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต 
      - จัดระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      - สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
สร้างต้นแบบ แปลงทดลอง แปลงเรียนรู้  ผ่านศูนย์ต้นแบบแกนนำ
    เกษตรกร 
ปราชญ์เกษตร และเครือข่าย รวมถึงสถาบันการศึกษา
=
จัดตั้งและพัฒนากลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ประสบการณ์ร่วมกับเครือข่าย ปราชญ์
    เกษตรเครือข่ายผู้นำระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
สรุปบทเรียนจากผลการดำเนินงาน 
= จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้เห็นกระบวน
   การทำงาน 
=
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างต้นแบบกระบวนการทำงานพัฒนา 
    และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ