[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

ผลการดำเนินงาน 2558

รายงานการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตราเขียวไม่เกี่ยวสารเคมี จังหวัดหนองคาย
รายงานการลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง จังหวัดมหาสารคามรายงาน

รายงานการลงพื้นที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกุหลาบบ้านผาน้ำเที่ยง          จังหวัดขอนแก่น


รายงานผลการลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง หมู่ 4 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร วันที่ 22 พฤษภาคม 2558


รายงานผลการลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงเพศ หมู่ 2 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 21 พฤษภาคม 2558


รายงานผลการลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 ตำบล      ตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 


รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับ ส.ป.ก.เพชรบุรี เก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มเห็ดสามเรือนสามรส    ต.ตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกนอกฤดูบ้านพุหวาน ม.12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับ ส.ป.ก.ชุมพร เก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วย        ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับ ส.ป.ก.ชุมพร เก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านค้าบ้านเขาชงโค ม.12 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มเลี้ยงโคบ้านกลาง ม.5 ต.คลองพา      อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินในเขตที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด" วันที่ 29 -30 เม.ย. 2558

ทำเนียบตัวอย่างสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินที่ร่วมจำหน่ายในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 40 ปี

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25 -27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นในเขตปฏิรูปที่ดิน

แบบฟอร์มประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและไตรภาคี ปี 58


แบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้ผ่านการอบรม วิสาหกิจชุมชน ไตรภาคี และผู้นำสหกรณ์

แผนงานวิสาหกิจชุมชน ไตรภาคี และที่ดินพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558