[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

ภารกิจ


กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ (กกค.) โทร. 02 - 271 - 0036

งาน/โครงการที่รับผิดชอบ

1.ปราชญ์เกษตรเกษตร ส.ป.ก. คือ ผู้นำที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เป็นผู้รู้ (ใฝ่รู้) ผู้เอื้อเฟื้อ ผู้นำที่มีองค์ความรู้ ที่สามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ ส.ป.ก.จะคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตร ส.ป.ก.เพื่อเข้าไปร่วมสนับสนุนการทำงานของปราชญ์ ช่วยให้ปราชญ์ได้เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม
 
2.ผู้สืบทอดวิถีเกษตร คือ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์เกษตร ส.ป.ก. และมีความริเริ่มในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร การพัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปัจจุบันผู้สืบทอดวิถีเกษตร ส.ป.ก. มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย 4 ภาค ที่ร่วมกันขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว
 
3.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เป็นต้นแบบทางด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ โดยเน้นให้มีการจัดกระบวนการเพื่อขยายผลองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
4.ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  (คปจ.) คือ ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับแต่งตั้งในระดับจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการกำหนดมาตรการและวิธีการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.จังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็น นำเสนอแนวคิดเชิงนโยบาย หรือวิเคราะห์โครงการพัฒนาต่างๆ ใน พื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อรักษา ปกป้องสิทธิประโยชน์ ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 
5.อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) เกษตรกรในพื้นที่ ที่มีจิตอาสา เสียสละ ยินดีช่วยเหลือ ประสานงานการทำงานการปฏิรูปที่ดิน