[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

ผลการดำเนินงาน 56


    
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดอำนาจเจริญบ้านคำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบการขอรับการสนับสนุนกลุ่มอาชีพบ้านซับสมบูรณ์ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556

รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ให้ ผอ.สพท และ ปทจ.นครราชสีมา ทราบ
คณะผู้บริหารจากบริษัท พิณสวรรค์ ไทย-จีน หญ้าเศรษฐกิจ ไฮเทค จำกัด เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเข้มข้น จากหญ้าเหลียงจูเฉ่า ณ ประเทศจีน
โครงการส่งเสริมพืชพลังงาน บ.สีมาเอ็นเนอร์ยี่ ร่วม กับ ส.ป.ก.นครราชสีมา
การศึกษาชุมชนเรื่องการทำผ้าย้อมคราม ครั้งที่ 1 จ.สกลนคร 
การศึกษาชุมชนเรื่องการทำผ้าย้อมคราม ครั้งที่ 2 จ.สกลนคร

รายละเอียดโครงการเรื่อง หญ้า เหลียงจูเฉ่า
ผลวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเรื่อง หญ้า เหลียงจูเฉ่า (ภาษาอังกฤษ)
ผลวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเรื่อง หญ้า เหลียงจูเฉ่า (ภาษาไทย)
            เทคนิคการเพาะปลูกหญ้า เหลียงจูเฉ่า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
           1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับ บริษัท พิณสวรรค์ ไทย-จีน หญ้าเศรษฐกิจ ไฮเทค จำกัด
       
2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับ
บริษัท ลมพามาสิทธิ์ จำกัด

       
3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับ
บริษัท สีมาเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

    ผอ.กพธ.ร่วมกิจกรรมวันนครบรอบ ๒๕ ปี เครือข่ายอินแปง ซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์อินแปง บ้านบัว ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร
ติดตามโครงการไตรภาคีส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน/ข้าวโพดฝักอ่อนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน/ข้าวโพดฝักอ่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556

 ติดตามโครงการไตรภาคีส่งเสริมการปลูกกาแฟวิสาหกิจชุมชนปลูกกาแฟ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2556
 โครงการส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา                      
  
รายงานผลการลงพื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักอินทรีย์ 
  รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการไตรภาคีส่งเสริมการปลูกพุทรานมสดอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปากช่อง        
 รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการไตรภาคีส่งเสริมการปลูกลิลลี่ปากแตร
 แผนวิสาหกิจชุมชนและไตรภาคี งบประมาณปี 2556