[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

ความเป็นมาศูนย์เรียนรู้


         แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนโดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขความยากจน ใน 16,735 หมู่บ้าน และยกระดับรายได้คนยากจน 7.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นคนยากจนในภาคเกษตรประมาณ 6 ล้านคน
ปัญหาสำคัญของความยากจนในภาคเกษตร คือ ขาด
    1. ความรู้ และการจัดการ
   2. ทุน
   3. โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะที่ดินทำกิน การพัฒนาดิน และน้ำ
   4. ปัญหาราคาผลผลิต และตลาด
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการจัดหาที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การพัฒนาเกษตรในด้านความรู้ อาชีพ การจัดการ การแปรรูป การตลาด เพื่อทำให้ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนบรรลุผล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548