[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน 55


   
 

     
 
   สรุปผลการจัดตั้งและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔
 

  
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔  

   แผนการดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน
แบ่งเป็นแผนพัฒนาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนพัฒนา
ผู้นำวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
  

   ผลการพัฒนาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จำนวน ๑๔ จังหวัด (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕)
 

   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเขตปฏิรูปที่ดิน

   โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน

   การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
  (๑ ต.ค. ๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓)